Jste zde

Fórum Věda žije! odmítá snahy některých průmyslových lobbistů o nekompetentní zásahy do řízení české vědy.

14. 5. 2013
Tiskové prohlášení V poslední době se v médiích objevilo několik vyjádření různých představitelů českého průmyslu (Jaroslav Hanák, Martin Kuba, Jiří Ciencala) ke způsobu řízení české vědy a především ke směřování veřejných prostředků určených na vědu a výzkum. Fórum Věda žije! tyto výroky důrazně odmítá, a to jak pro jejich věcný obsah, tak pro zjevnou nekompetenci osob, které je pronášejí. Jedním z nejhlasitějších „reformátorů“ z řad průmyslníků je doc. ing. Jiří Cienciala, CSc., rektor soukromé Vysoké školy podnikání, člen Vědecké rady VŠB TU Ostrava a člen RVVI (a sběratel řady dalších funkcí). Jeho slovům o „PrůPrů“, který podle něj nastane, nebude-li stát dotovat zlepšovací návrhy v průmyslových podnicích, se dostalo široké publicity. Byla ovšem vyvolána spíše expresivitou vyjádření nežli jeho obsahem. Především doc. Cienciala je názornou ukázkou člověka, který o to hlasitěji o vědě hovoří, čím méně toho o ní ví. Je třeba zdůraznit, že doc. Cienciala je v první řadě lobbistou Svazu průmyslu a dopravy, který mimochodem ve svém programovém prohlášení prosazuje převedení finančních prostředků na vědu a výzkum pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ačkoliv tituly a funkce doc. Ciencialy mohou budit dojem, že dotyčný je vědecky erudovaný, není tomu tak. Na Web of Science nemá Jiří Cienciala jediný (!) záznam; jsou evidovány jen práce lékaře stejného jména, z oboru doc. Ciencialy není v databázi nic. To znamená, že dotyčný nikdy nenapsal žádný odborný článek do některého z evidovaných časopisů a nemá tudíž ani jedinou citaci. Je pozoruhodné, že nositeli docentského titulu tento fakt vůbec nevadí. Doc. Ciencala dosáhl svého titulu v letech 2003-4 na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství v oboru Řízení průmyslových systémů s habilitační prací Nástroje strategického řízení v Třineckých železárnách (toho času byl ředitelem zmíněných železáren) a na webových stránkách Vysoké školy podnikání, a.s. se svou habilitací dokonce chlubí. Habilitace v oboru Řízení průmyslových systémů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství jsou přitom proslulé svojí podvodností, jak ostatně konstatovala i Akreditační komise ve své zprávě z roku 2011 (zpráva v příloze, strany 4–6, strana 13). Citujeme: „Zcela se vymykají uskutečněná řízení v oboru Řízení průmyslových systémů, kde lze vysledovat naprosto neobvyklé rozdíly v kvalitě prací i úrovni uchazečů (v naprosté většině externistů). U některých řízení nejsou prokázány či ověřeny elementární předpoklady pro udělení vědecko-pedagogických titulů. Některá řízení jsou založena na pracích mimo obor. Žádné z habilitačních řízení nebylo založeno na kvalitní publikační činnosti. Ani jeden z uchazečů neměl časopisecké publikace, byť jen v recenzovaných časopisech. Habilitační práce nedosahovaly mnohdy ani úrovně doktorských prací, kterou tento obor obecně vykazuje.“ (Str. 6.) „U oboru Řízení průmyslových systémů AK navrhuje v souladu s § 85 odst. 3 zákona o vysokých školách vzhledem ke zjištěným závažným nedostatkům v dosavadním průběhu velkého počtu řízení odnětí akreditace (...).“ (Str. 13.) FVŽ! se pozastavuje nad tím, že doc. Cienciala sice pohrdá vědou, vědecko-pedagogickými tituly ovšem nikoliv. Je nejasné, proč se dotyčný svojí docenturou tak chlubí, když polovinou jejího věcného obsahu – vědeckou prací – nepokrytě pohrdá a redukuje ji na tovární zlepšováky. Fórum Věda žije! tímto protestuje proti praxi, kdy zástupci průmyslové lobby bez validních zkušeností s opravdovou vědou a s nulovou vlastní vědeckou produkcí (byť obtěžkáni funkcemi rektorů, členů vědeckých rad a akademickými tituly) mají největší potřebu se vyjadřovat k řízení české vědy a – především – ke směřování peněz, které do české vědy plynou. FVŽ! vyzývá odbornou veřejnost, aby vyjádření doc. Ciencialy zcela ignorovala – přinejmenším do doby, než dotyčný dosáhne hodnoty h-indexu 1 na WoS. FVŽ! vyzývá doc. Ciencialu, aby rezignoval na svoji funkci v RVVI. FVŽ! se odvolává na Zákon o svobodném přístupu k informacím a žádá rektora VŠB TU Ostrava, aby FVŽ! předložil habilitační spis doc. Ciencialy (habilitačním spisem se zde rozumí soubor podkladů dokumentující habilitační řízení, obsahující zejména habilitační práci, oponentní posudky, přehled pedagogické a vědecké činnosti uchazeče, složení a zápisy ze zasedání habilitační komise a zápis z průběhu zasedání Vědecké rady, kde řízení proběhlo). Na závěr FVŽ! vyjadřuje názor, že kvalitní spolupráce základního výzkumu a průmyslové praxe je nutná pro vytvoření kvalitního a mezinárodně uznávaného vědeckého prostředí. K takové spolupráci však rozhodně nevede lobbování za jednostranné finanční zájmy, vyhlašování „podivných válek“ (viz vyjádření prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka) a další silácké (ve svém důsledku však potenciálně nebezpečné) výroky naprosto nekompetentních osob. Za občanské sdružení Fórum Věda žije!, Zbyšek Mošna, Helena Janíčková, Michaela Vojtková – předsednictvo občanského sdružení Fórum Věda žije! http://www.vedazije.cz/ Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce. MUDr. Mgr. Helena Janíčková, tel. 721 156 700, e-mail: smyckova@biomed.cas.cz Mgr. Michaela Vojtková, tel. 777 068 338, e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz Mgr. Zbyšek Mošna, tel. 777 202 084, e-mail: zbn@ufa.cas.cz