Marcela Linková

17.12.2010 11:55
Marcela Linková

Mgr. Marcela Linková (*1974),
díky vášni pro anglický jazyk studovala u výjimečných lidí na katedře anglistiky a amerikanistiky na FF UK a na Suffolk University v Bostonu. Dnes pracuje na doktorátu v oboru sociologie na FSV UK na téma veřejné vykazatelnosti vědy a vědních politik. V Sociologickém ústavu AV ČR se kromě výzkumu vlivu genderu na výzkumné dráhy a fungování vědeckých institucí věnuje projektu na zvýšení genderové rovnosti a zlepšení postavení žen ve vědě. Ke svému životu potřebuje filmy, umění, tanec a hudbu.

Jaké plody by měla v budoucnu přinášet česká věda a jak by se měla šlechtit?
Myslím, že vědci a vědkyně a lidé odpovědní za vědní politiku musí do budoucna nově promyslet svůj vztah k občankám a občanům a ke světu. Je nutné uvažovat o tom, jaký dopad má nebo může mít konkrétní bádání na náš svět – životní prostředí, lidská těla a vztahy ve společnosti. Věda nás ovlivňuje prakticky na každém kroku, ale jen málo je nucena nést odpovědnost za svoje dopady. Druhá věc, která by se dle mého názoru měla šlechtit, je genderová rovnost ve vědě – nastavení institucí, kariérních řádů a předpokladů pro vědeckou práci ženy často znevýhodňuje, ženy se jen málo mohou účastnit rozhodování o směřování vědy, evropské statistiky ukazují, že vědkyně mají nižší platy než vědci. Oba aspekty se vlastně týkají rozvoje demokratičnosti vědy a nového vyjednání slova odpovědnost.